Advent a Vánoce v Domažlicích a okolí

Domažlice. Každý čtvrtek mše sv. od 7.00 hod.

Roráty v pátek od 17.15 v klášterním kostele.

2.12. Sobota před první adventní nedělí

Hora sv. Václava, kostel. 16.00 hod. Koncert „Vánoční písně z ciziny a šansony“. Martina Tina Ahmed Čermáková

3.12. První adventní neděle.

Domažlice. Žehnání věnců. Přijetí nových ministrantů/ministrantek. (9.30 hod.)

Horšovský Týn. Kostel sv. Apolináře, 14.00. Slavnostní žehnání obnovených varhan a koncert.

Poběžovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie. Od 18.00 hod. koncert Dáši Zázvůrkové. Pořádá Spolek Mikuláš.

Domažlice, klášterní kostel. Od 19.00 hod. koncert učitelů ZUŠ Domažlice

Mše sv. od 18.00 hod. bude sloužena v arciděkanském kostele

8.12. Pátek. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny hříchu dědičného.

Mrákov. Od 17.00 hod. adventní setkání pro mládež.

9.12. Sobota před druhou adventní nedělí.

Domažlice. Adventní duchovní obnova. P. Romuald Rob, farář v Karlových Varech. Začátek v 15.00 hod. Setkání končí mší sv. od 17.15 hod.

10.12. Druhá adventní neděle

Domažlice, kostel. Návštěva sv. Mikuláše.

Poběžovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie. Od 18.00 hod. adventní koncert žáků ZUŠ Horšovský Týn

16.12. Sobota před třetí adventní nedělí

Domažlice, náměstí. 14.00 žehnání nového venkovního betléma.

17.12. Třetí adventní neděle – neděle radosti (růžová)

Domažlice. Od 16.00 hod. setkání na Baldově.

Poběžovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie. Od 19.00 hod. koncert Ivany Jirešové

18.12. Pondělí

Domažlice, arciděkanský kostel. Od 17.00 do 19.00 příležitost ke svátostí smíření.

19.12. Úterý

Domažlice, arciděkanský kostel. Od 18.00 XXX. Chodský vánoční koncert – Národopisný soubor Postřekov.

23.12. Sobota

Domažlice, velký sál MKS. Vánoční příběh „Sedm úkolů anděla Gabriela“.

24.12. Čtvrtá neděle adventní

Domažlice, kostel. Mše sv. od 8.00 a 9.30.

První vánoční mše sv. od 16.30 hod. Půlnoční mše sv o půlnoci

Ostatní: Blížejov – 16.00. Meclov – 20.00. Milavče – 21.00. Stanětice – 22.00.

Mutěnín – 22.00.  Poběžovice –  24.00.

27.12. Středa. Svátek sv. Jana.

Domažlice. 17.15 žehnání vína.

28.12. Čtvrtek. Svátek sv. betlémských nemluvňatek.

Domažlice. Zpívání koled a žehnání dětem a těhotným maminkám

31.12. Neděle. Svátek sv. Rodiny

Domažlice. Obnovení manželských slibů při mši sv. od 9.30 hod.

Povizitační dopis domažlické a poběžovické farnosti

Vážení a milí z farností Poběžovice a Domažlice,

zakončuji svoje vizitační putování po domažlickém vikariátu a kde jinde by to mělo být, než ve farnostech, které jsou v pastorační péči vikáře, tedy u Vás u Otce Miroslava. A jsem moc rád, že nejen u Otce Miroslava, ale také jeho spolubratří Otce Františka Kaplánka a Otce Emila Soukupa. Toho jsem v minulém týdnu v rámci vizitace navštívil na rehabilitačním oddělení plzeňské fakultní nemocnice, a tak jen mohu potvrdit zprávy, které se k Vám jistě dostávají z mnoha stran, že operace kolena se Bohu díky povedla a Otec Emil se na Vás všechny už moc těší.

Musím se přiznat, že jsme před samotnou vizitací s Otcem Miroslavem diskutovali, zda mou pastorační návštěvu nerozdělit dle farností na dvě ale nakonec jsem velmi rád, že jsem se rozhodl pro model, ve kterém se moje jednotlivá setkání v pracovních dnech prolínala mezi oběma tak rozdílnými farnostmi, a že nedělní závěrečné slavení liturgie je společné zde v Domažlicích. Jsem přesvědčen, že jsem si tak mohl udělat mnohem ucelenější představu o životě kněží i o radostech a starostech Vás věřících sester a bratří.

Začínal jsem na Poběžovicku a už první setkání v Meclově, jak s místní hrstkou věrných farníků a farnic, tak i s klienty místního skvělého charitního domova sv. Vavřince, bylo pro mne sondou do života v oblastech postižených vyhnáním německých obyvatel, a tedy i farníků po druhé světové válce. Téma odsunu a jeho následků bylo přítomné i následně při setkání s paní starostkou z Meclova a pány starosty z Poběžovic, Mutěnína a Hory sv. Václava. Chtěl bych jim i takto veřejně poděkovat za jejich vnímavost pro život Církve v jejich obcích i za velkou vstřícnost při hledání způsobů, jak zachovat a zvelebit kostely a kapličky, které jsou vznešeným dědictví katolické minulosti tohoto kraje, ale v současné době dalece přesahují možnosti i počty místních stárnoucích katolických komunit. Od starostů jsem slyšel velkou chválu na spolupráci s panem vikářem Giergou, která se projevuje jak v praktické péči o místní kostely, tak i ve vzájemné podpoře při nejrůznějších místních oslavách. Zachytil jsem ale od nich bohužel i vzpomínky na bolavou situaci za jeho předchůdců patera Saláška a patera Žáka. Náročnost celé místní situace jsme probírali i při večerním setkání farnic a farníků na poběžovické faře. Snažil jsem se Vám, sestry a bratři z poběžovické farnosti, naslouchat, nechával jsem v sobě znít Vaše otázky i povzdechy i v následujících dnech po našem setkání a rozumím Vaší bezradnosti v situaci, kdy jste ode mne slyšeli, že je velmi nepravděpodobné, že by v budoucnosti v Poběžovicích sídlil kněz. Proto jsem i po této vizitaci přesvědčen, že současné řešení pastorace ve spojitosti s Domažlicemi je smysluplné a správné. Děkuji Otci Miroslavovi a Emilovi, že Vás mají rádi a že Vás přijali za své, a opakuji svůj slib, že najdeme termín, ve kterém bych v Poběžovicích s Vámi slavil nedělní eucharistii. Vás prosím, abyste, nakolik Vám k tomu Vaše síly stačí, nevázali svůj vztah k Pánu Ježíši Kristu a svůj život ve společenství naší Matky Církve pouze na jeden konkrétní kostel ať už je to meclovský, poběžovický, mutěnínský či na Hoře sv. Václava. Chovám naději, že Vaše propojení s domažlickou farností může být i pro Vás posilou a požehnáním. Domažlickou farnost, a především její pastorační radu, pak naléhavě žádám, aby hledala cesty, jak poznat a pochopit situaci křesťanů na Poběžovicku a být jim nablízku. Společné poutní slavení domažlické farnosti v některém z kostelů této sesterské farnosti by jednou za čas podle mne nemuselo být vůbec špatné už i proto, že i kousek domažlické farnosti zasahuje do kraje se stejnou minulostí. To jsem mohl vnímat při modlitbě růžence v kostele sv. Jiljí v Třebnicích.

Jak jsem se zmínil na začátku, má návštěva na Poběžovicku se prolínala i s poznáváním současné domažlické farnosti. Důležité pro mne bylo setkání s dětmi na náboženství v Milavčích, které mne moc potěšilo. Velmi si vážím nasazení pana Tippla i jeho manželky a děkuji jim, že stojí nezištně po boku patera Kaplánka a jsou spiritus movens mnohého, co se kolem kostela v Milavčích děje. Při následném setkání s několika farnicemi na faře v Milavčích jsem vnímal, jak hlubokou stopu laskavosti a dobroty zde svojí dlouholetou službou zanechává Otec František Kaplánek, a já bych mu za to chtěl moc poděkovat. A nejen za to, moc si vážím jeho obětavé služby i zde v Domažlicích, jeho péče o nemocné a jeho skromnosti, s kterou spolupracuje s Otcem Miroslavem. Otče Františku, přispíváte velkým dílem k dobré atmosféře mezi kněžími v této farnosti a já Vám za to moc děkuji. V Milavčích jsme se také dotkli tématu spojení dříve samostatné milavečské farnosti s farností domažlickou a já děkuji za postřehy, které zazněly a které nám v Plzni na biskupství mohou v budoucnosti pomoci v lepší komunikaci takovýchto kroků, které vnímám sice jako náročné ale přesto smysluplné a podporující křesťanský život hodící se do 21. století. Potěšila mne i návštěva kostelů v Blížejově a Staněticích, na obou místech jsem se modlil za ty, kteří v těchto obcích mají svůj domov, a prosil Boha, aby nám ukázal, jak jim být nablízku s radostnou zvěstí evangelia.

Stejně tak jsem činil při velmi radostných návštěvách kaplí a kapliček v obcích, které již přímo historicky spadají do domažlické farnosti.  Velmi mne potěšilo setkání i společná modlitba v krásně opravených a vyzdobených kaplích v Luženicích a Luženičkách. Bylo pro mne radostí vnímat, jak péče o tato duchovní centra obcí leží na srdci jak věřícím, tak místnímu panu starostovi i místostarostovi. Do Chrastavic jsem to následně stihl přímo na modlitbu Anděl Páně, kterou jsem se po milém přivítání panem starostou mohl pomodlit s místními věřícími.  Stejnou radost ze setkání jsem zažil i v kaplích na druhé straně od Domažlic. Modlitba v krásné kapli svatého Martina v Nevolicích za účasti místních hasičů byla pro mne povzbuzením a naladěním na setkání s obyvateli, včetně paní starostky, v Pasečnici. Ještě jednou se omlouvám, že jsem zde svojí vizitací zamíchal termínem poutě, a to ještě v roce, kdy si hrdí stavitelé nádherné kaple sv. Františka připomínají 20 let od jejího vysvěcení.

Stejně jako jsem se setkal se starosty na Poběžovicku, měl jsem možnost i v Domažlicích mluvit s panem místostarostou z Domažlic a pány starosty z Luženic, Milaveč, Nevolic i Spáňova. I zde si vážím velmi vstřícného přístupu i podpory a děkuji za to.

To, co mne velmi oslovilo během mé vizitace, bylo sepětí mezí domažlickou farností a službami, které na území farností nabízí diecézní Charita. Ačkoliv jsem měl možnost pro nedostatek času navštívit pouze Azylový dům, nechal jsem si povyprávět i o dalších charitních zařízeních a myslím, že Vaše personální, dobrovolnické i pastorační propojení mezi farností a zařízeními Charity je v mnohém pro další farnosti příkladné. Moc si toho cením a jen tak dál. Určitě bude dobře, když se toto téma bude pravidelně a cíleně vracet na jednání Pastorační rady domažlické farnosti.

Bohužel kvůli času, který jsem mohl vizitaci věnovat, jsem nahlédl do života Vašich společenství jen opravdu kratičce. Moc se ale raduji z několika společenství živého růžence, potěšilo mne, že to domažlické svoji modlitbu propojuje i s podporou květinové výzdoby Vašeho kostela. S potěšením jsem slyšel o modlitbách seniorů s modlitbou chval a děkování, o setkávání Večeřadla, kterým kladu na srdce i modlitbu za moudrost při přípravě kněží na život v měnících se podmínkách současného světa. Spolku Fandíme rodině slibuji, že na jejich smysluplnou a požehnanou aktivitu budeme na biskupství myslet i při promýšlení dalšího provozu našich domů na Perninku a v Horní Blatné. Zvlášť povzbudivé pro mne bylo setkání s mládeží od nejmenších až po vysokoškoláky a chtěl bych velmi ocenit, že díky katechetce Báře Šmejkalové i díky všem, kteří připravují a vedou farní tábor, se právě ti nejstarší mladí propojují s těmi nejmladšími. To je také k mé velké radosti přítomno i v každoročním nácviku a provedení vánočního příběhu, kterého se, jak jsem slyšel, účastní děti i mládež nejrůznějšího věku. Mladé jsem při našem setkání vyzýval a chtěl bych to nyní i zopakovat, aby usilovali o vnímavost pro společenství, která nebudou pouze lokální, ale budou se angažovat i na úrovni vikariátu, diecéze či celosvětové Církve. Myslím, že naše letošní společné putování na Světové dny mládeže do Lisabonu smysluplnost takového otevření se navenek jen potvrdilo. Při výčtu aktivit a společenství, které mi byly představeny, rád také zmiňuji, že vizitace u Vás v Domažlicích je zatím první, do které byla zařazena i ekumenická modlitba u bratří evangelíků, a společné písně v duchu Taize pro mne byly vítaným občerstvením v náročném visitačním běhu.

Ústředním bodem každé mé vizitace je setkání s pastorační a ekonomickou radou farnosti. Nejinak tomu bylo i u Vás v Domažlicích. Musím ocenit, že Vaše pastorační rada je kompetentní, má v ní zastoupení i mladá generace a je i pestrá co se týká názorů na pastorační priority. To je moc dobře. Velmi to oceňuji, i když jsem si i na vlastní kůži mohl zažít, že to může znamenat i dramatickou různost názorů a náročný dialog. Nicméně neskrývaná různost se může stát obrovským obohacením, jestliže je zachováno vzájemné přátelství a vzájemná důvěra v dobrý úmysl každého člena rady.  A k tomu Vás členy a členky Pastorační rady vybízím: k odvaze mluvit, k odvaze naslouchat a k vzájemné aktivní spolupráci v důvěře, že nám všem jde o dobro Církve, ve které je   svorníkem jednoty náš Mistr a Pán přítomný v Eucharistii.  Prakticky jen připomínám, že jsem Vás vybídl, abyste v souladu se stanovami pastoračních rad naší diecéze zápisy se závěry Vašich jednání pravidelně zveřejňovali.

Chtěl bych také ocenit působení Ekonomické rady farnosti, je kompetentní a je Otci Miroslavovi skutečnou oporou při náročných opravách, díky kterým se ale tento Váš kostel klube do veliké krásy. Prostředky, které jako farnost máte k dispozici, jsou samozřejmě omezené a je právě úkolem ekonomické rady, ve spolupráci s pastorační, rozhodovat o prioritách, které by naplňovaly základní kritérium obsažené v misi naší diecéze: věci konáme, a tedy i finance vynakládáme natolik, nakolik vedou k tomu, aby se konkrétní lidé potkali s živým Bohem. V duchu tohoto kritéria jsme paradoxně při zajímavé diskusi pak většinově dospěli k názoru, že úprava zanedbaného dvorku Vaší fary může mít z tohoto pohledu větší prioritu, než oprava nepoužívaného kostela sv. Jana Nepomuckého.

Na závěr mého dopisu bych chtěl sestry a bratři vyjádřit své velké poděkování Vašim kněžím. Vnímám, že jejich působení je působení dobrých pastýřů. Je jasné, že v tak velké farnosti, jakou Domažlice jsou, budou vždy vznikat nějaká nedorozumění, to jinak nejde. Ta jsou ale neprostou marginalitou oproti všemu dobrému, co jak Otec Miroslav, na kterém leží velká tíha zodpovědnosti faráře, kterou velmi dobře zvládá, tak Otec František i Otec Emil ve své nezištné kněžské službě konají. Bratři, velké díky Vám za obětavost a svědectví poctivého kněžského života.

 

Milé sestry, milí bratři, moc se omlouvám, že jsem byl tak dlouhý, ale vizitace zase několik dlouhých let nebude, a tak jsem Vás nechtěl o své postřehy ošidit. Ať Vám Hospodin žehná a prosím pamatujte i na mne v modlitbě. Opravdu to potřebuji.

 

Děkuji za to a žehnám Vám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého

 

 

Váš biskup Tomáš

Hodiny náboženství v novém školním roce

  • Setkání pro děti se konají na faře, nám. Míru 136 v Domažlicích, trvají 45 minut
  • 1. – 2. třída – pátek od 13.00 hod. Skupinu vede Barbora Šmejkalová
  • 3. třída a příprava na zpověď a svaté přijímaní – pátek od 13.00 hod. Skupinu vede P. Miroslaw Gierga
  • 4. – 6. třída – pátek od 14.00 hod. Skupinu vede Marie Kokaislová
  • Setkání skupiny 13 + v pátek  od 14.15 hod. Skupinu vede P. Miroslaw Gierga
  •  Jiné terminy je možné domluvit buď osobně na faře v kanceláři nebo telefonicky: Miroslaw Gierga 608 524 136

 

Veřejná sbírka na opravu interiéru arciděkanského kostela

V roce 2022 pokračuje oprava interiéru kostela Narození Panny Marie. Po zrestaurování všech fresek v arciděkanském kostele, výměně elektroinstalace a osvětlení, a také po zavedení topení do lavic v hlavní lodi kostela, bude následovat poslední etapa oprav. Práce budou rozděleny do tří skupin: restaurátorské, malířské a zednické a podle toho bude zvolen dodavatel. Je nutné povést opravu omítek a začistění rýh po elektroinstalaci, výmalbu kostela do výše 7 metrů čili do říms, kde se nachází osvětlení a restaurování a zlacení říms a dalších drobných prvků.

Veškeré náklady spojené s opravou kostela hradí farnost z vlastních zdrojů (sbírky, nájmy a dary), příspěvků města Domažlice a dotace Ministerstva kultury ČR.

Pro získání dalších zdrojů byla zřízena veřejná sbírka pro podporu opravy interiéru kostela Narození Panny Marie v Domažlicích. Tato sbírka probíhá od 1.8.2022 prostřednictvím Nadačního fondu Dominanty (www.nfdominanty.cz). Zřizovatelem tohoto fondu je Biskupství plzeňské (předsedou je biskup Tomáš Holub) a jeho cílem je „obnova a ochrana movitých a nemovitých církevních kulturních památek v plzeňské diecézi. Hlavní činností je záchrana dobrého stavu objektů, zahrnující veškeré aspekty rekonstrukce a restaurování, vybavení, péče o zachování dobrého stavu objektů. Investice do údržby a oprav objektů, pokrytí náklad ů na konzervace apod.“

Nadační fond Dominanty garantuje, že sbírka probíhá v souladu s platným zákonem o veřejných sbírkách. (Farnosti totiž mohou pořádat pouze sbírky, které se konají uvnitř kostela. Další aktivity v tomto směru si vyžadují splnění podmínek veřejné sbírky). Veřejnou sbírkou je mj. získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, v našem případě mimo kostel a jeho nejbližší okolí anebo prostřednictvím veřejné výzvy o přispívání na bankovní účet.

Aktuálně Dominanty realizují 5 projektů, mezi ně patří i oprava domažlického arciděkanského kostela. (www.nfdominanty.cz/aktualni-projekty)

Jak bude sbírka probíhat? Farnost získává možnost zveřejnit účel sbírky a číslo bankovního účtu, na který lze ukládat finanční příspěvky. Majitelem účtu je nadační font, který sbírku organizuje. Pro identifikaci daru slouží variabilní symbol – pro náš projekt: 010177.

Každý, kdo chce přispět do sbírky na opravu interiéru domažlického arciděkanského kostela, může to učinit platbou na účet

212356826/0300 s uvedením var.symb. 010177

Na základě rozhodnutí správní rady fondu bude farnosti zasláno 99 % z celkové částky vybraných peněz, 1 % z celkové částky vybraných peněz zůstane fondu na pokrytí režijních nákladů (pořízení pokladniček, náklady na vedení účetnictví nadačního fondu atd.). Povinností farnosti bude doložení dokladů, že vybrané peníze byly použity na účel veřejné sbírky.

Děkujeme Vám za finanční podporu projektu.

Zápisy ze setkání PRF Domažlice

Zápis ze setkání PRF Domažlice – 21.9.2023

Ve čtvrtek 21. 9. se letos po třetí setkala pastorační rada farnosti (PRF). P. Mirosław informoval o organizaci kanonické vizitace Otce biskupa. Vyjádřil přání, aby byla prožita a vnímána jako svátek farnosti. První setkání se uskuteční v pátek 6. 10. Kvůli biřmování v Klatovech 15. 10. došlo k přeložení slavení společné eucharistie a setkání na neděli 8. 10. Proto musí být přeložena i poutní mše sv. na Pasečnici, a to na sobotu 7. 10. od 14:00. Po mši sv. 8. 10. (od 9:30) bude následovat i společné setkání biskupa se všemi farníky – pokud nebude k dispozici Malý sál MKS, proběhne setkání v prostorách fary a farního dvora.

Dalším bodem byla pastorace mládeže: P. Karel Adamec, kterého pan vikář oslovil, připraví v následujícím školním roce dvě akce. Na diecézní setkání členů PRF (21. 10.) v Liticích, kde budou na programu způsoby práce a rozlišování PRF a konzultace záměru vyhlášení diecézní synody, se nikdo ze členů domažlické PRF nepřihlásil.

Zazněly i podněty k Vavřinecké pouti, které budou komunikovány organizačnímu štábu – jedná se o možnost zajištění občerstvení po mši sv., využití prostor pro kulturní program a méně rušivého umístění zvukaře. PRF se zaobírala i úklidem fary a domažlických kostelů.

Pan farář prezentoval návrh pastoračních aktivit pro školní rok 2023/24:

 1. Advent:  Skupina „Spolek nadšených“ z Poběžovicka by chtěl v sobotu 16. 12. v Domažlicích uskutečnit koncert. Místo bude upřesněno.
 2. Nabídka „Adventního zastavení na Baldově“ o neděli radosti 17. 12. od 16:00 – např. jen táborák.
 3. Na první neděli adventní 3. 12. bude naplánována rekolekce, kterou povede P. Romuald Štěpán Rob. Pro postní rekolekci je možné zaslat návrhy rekolektantů.
 4. Zájem mládeže o sklep s kulečníkem – souhlas pana faráře; zapotřebí úklidu a instalace osvětlení.
 5. Nabídka služby akolyty třetí osobě. Kurs možná bude otevřen na jaře 2024.
 6. Kurs pro lektory v Domažlicích –  otevřený celému vikariátu s ustanovením lektorů – jaro 2024.
 7. Pastorace ministrantů (svátek 21. 11.) – u této příležitosti uspořádat setkání ministrantů/ ministrantek.
 8. 22. 11. setkání varhanic a varhaníků

Anna Císlerová přijala nabídku vést schólu – s ohledem na zkoušky vánočního příběhu – od ledna 2024. Přenosy nedělních bohoslužeb přes YouTube budou pokračovat, pouze bude zamezeno jejich ukládání. Příští setkání PRF se uskuteční ve čtvrtek 19. 11.

(jas)

 ***

Zápis ze setkání PRF Domažlice – 06.08.2023

Ve čtvrtek 8. června se na faře sešla pastorační rada farnosti (jmenovitě Petr Císler, Jana Dědinová, P. Miroslaw Gierga, Roman Holub, Eliška Chvojková, Jana Jankovcová, Petr Jankovec, Jan Skládal, Barbora Šmejkalová, Marek Vorlíček, omluven Mons. Emil Soukup a host Marie Petržíková), aby projednala následující body.

Zde krátké shrnutí:

Shora uvedení členové nejprve složili slib a přijali jmenovací dekrety (do 8.6.2027) z rukou P. Miroslawa, který sekretářem jmenoval Jana Skládala. Termín dalšího setkání byl určen na čtvrtek 21. září 2023 v 19:00, pokud si to dříve nevyžádá termín kanonické vizitace Otce biskupa Tomáše Holuba, který prozatím není upřesněn, ale měl by se uskutečnit na podzim. Tato návštěva se na rozdíl od každoroční vizitace generálním vikářem koná každých pět let a P. Miroslaw musí biskupovi předložit konkrétní program. Obvykle trvá dva dny – jeden den v terénu, např. návštěva pensionu pro důchodce, nebo nemocných, setkání se starosty dotčených obcí,  s PRF.  Zazněl návrh, aby se jednotlivá farní společenství (např. Večeřadlo, Modlitební společenství atd.) byla oslovena s dotazem, zda by se nechtěla s Otcem biskupem v daný termín a k tomu vymezený čas krátce sejít.

Coby další bod byl představen koncept výuky náboženství pro školní rok 2023/24: Eliška Chvojková 1. – 2. třída, P. Miroslaw Gierga 3. třída a 7. – 9. třída, Marie Kokaislová 4. – 6. třída. Výuka bude probíhat jak je zvykem vždy v pátek odpoledne. Proběhlo i zhodnocení končícího školního roku. Zaznělo, že pořad katechizace nevylučuje paralelní aktivity ve formě spolča – viz bod věnovaný pastoraci mládeže.

Poté se probíral bod věnovaný znovuobnovení schole, podobně jako funguje nyní v Milavčích, a aktivnímu zapojení dětí při liturgii nedělních mší sv. v 9:30. Pan farář se vyslovil v tom smyslu, že není zastáncem toho, aby děti četly texty, kterým nerozumí, ale navrhuje, aby si při náboženství připravovaly přímluvy. Uvítal by i pomoc ze strany rodičů.

Co se týká pastorace mládeže, P. Miroslaw oslovil P. Karla Adamce, který – byť k tomu není oficiálně jmenován –, je ochotný se od září této aktivitě věnovat. Loňské říjnové vikariátní setkání v Domažlicích se osvědčilo. Marie Petržíková by ráda pokračovala v organizaci víkendovek, promítání filmů apod. se zaměřením na děti 12+.

Farní rada se dále věnovala i náročnosti služby a s tím spojeným vysluhováním svátostí nejen v Domažlicích, ale i v pověřených farnostech (vč. Milaveč a Poběžovic). P. Miroslaw konstatoval, že stav zůstává tak, jak je daný a že pro něj i Mons. Soukupa jsou návštěvy pověřených farností osobním přínosem.

V neděli 25.6. budou dětem předávána vysvědčení a na faře se ukončení školního roku oslaví zmrzlinou. Přizvána bude i Jana Kopáčková, která během června osloví prostřednictvím FL všechny zájemce, kteří by případně měli zájem se podílet na Vánočním příběhu 2023. Členům PRF přišlo od Jindřicha Fencla pozvání i na Diecézní pouť do Teplé (9.9.) a informace o tom, že 21.10. se v Liticích uskuteční Diecézní setkání členů PRF, na které je zapotřebí nominovat i 2 zástupce od nás.

(jas)

 

Zasílaní Farních listů mailem

Milí příznivci Farních listů. Z důvodu poškození systémového disku v mém počítači, přišel jsem o Vaše kontakty. Kdo z Vás bude chtít i nadále odebírat FL v elektronické podobě, zašlete svoji mailovou adresu na farni.listy@seznam.cz Děkuji

Vážení návštěvníci, po rozkliknutí odkazu „Mše sv. a setkání“ v horní liště těchto stránek uvidíte informace o aktuálních bohoslužbách a akcích pořádaných Římskokatolickou farností Domažlice.