Noc kostelů 7.6.2024

V pátek 7. června se bude konat letošní Noc kostelů, do které se zatím přihlásilo přes 1780 kostelů, vtom 6 na území našich farností.
Domažlice, Vavřineček – Šifra kostela sv. Vavřince

17:00-20:00 Volná prohlídka kostela s doprovodným programem pro děti/ šifra/ promítání fotografií z Vavřinečku/ možnost posezení u ohně a opečení donesených buřtů/ fotokoutek

Domažlice, arciděkanský kostel a kostelní věž
17:30 otevření věže a zvonice
18:00-21:00 volný vstup do zvonice a ochozu věže
18:00-18:05 ukázka zvonění – na domažlické věži se zvoní na zvony ručně!
19:00-19:05 Zvoní celá diecéze. Rozezní se zvony na všech kostelích a kaplích přihlášených do Noci kostelů v plzeňské diecézi
20:00-20:25 závěrečné zvonění
21:00 konec programu ve věži
21:00-22:00 volná prohlídka arciděkanského kostela
21:12 západ slunce
22:00 Noc v kostele. Komentována prohlídka interiéru kostela, který se postupně vynoří ze tmy. Prezentace fresek oceněných Národním památkovým ústavem v kategorii Nejlepší restaurátorské práce v ČR v roce 2023

Milavče, kostel sv. Vojtěcha:
18:00 – 19:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 – 18:45 Po stopách svatého Vojtěcha. Přijďte se dozvědět něco více o svatém Vojtěchovi a to mluveným slovem doplněným krátkými divadelními vsuvkami. Tento program doplní i místní schola svým hudebním programem. Následovat bude úniková hra nejen o Vojtěchovi v místní obci.
18:45 – 20:00 Úniková hra nejen o svatém Vojtěchovi
U kostela začíná úniková hra, kde zužitkujete získané informace z předešlého programu. Za dobrého počasí vás cesta zavede až k ohni, kde se budete moci zahřát, popovídat a budete-li mít něco na opékání, i opéci.

Meclov, kostel sv. Michala Archanděla
18:00 zahájení programu, vystoupení žáků ZUŠ Horšovský Týn
18:15 K čemu slouží kostel – promítání s komentářem na téma uspořádaní a vybavení kostelů

Poběžovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
19:00 Prohlídka kostela a koncert žaků ZUŠ Horšovský Týn

Mutěnín, kostel sv. Bartoloměje
20:15 Slovo starosty, prohlídka kostela a koncert Spolku nadšených

Zajištěna autobusová doprava z Poběžovic do Meclova a Mutěnína s návratem do Poběžovic. Odjezd v 17.30 z Poběžovic, návrat cca 21.00 hod. Zajištěno 29 míst.

Aktuálně

2.6. Slavnost Těla a Krve Páně. V neděli 2.června slavíme slavnost Těla a Krve Páně, lidově Boží Tělo. Po ranní mši sv. od 8.00 se bude konat eucharistický průvod náměstím od arciděkanského do klášterního kostela. Na náměstí se průvod zastaví u 3 oltářů: první u radnice (připravují Nevolice a Stráž), druhý před farou (připravují Chrastavice), třetí před lékárnou U Zlatého jelena. Pobožnost bude ukončena požehnáním u čtvrtého oltáře v klášterním kostele. Prosíme o účast v chodských krojích.

9.6. První svaté přijímání v kostele sv. Vojtěcha v Milavčích

14.6. Setkání dětí a mládeže skupiny 12+ v Klenčí. Připravuje a moderuje P. Karel Adamec z Mrákova/Kdyně.

15.6. Biskup Cup. Fotbalový turnaj o pohár diecézního biskupa na hřišti ZŠ Komenského 17 od 10.00 hod. Letos budeme opět hrát ve dvou kategoriích: I. kategorie – hráči do 15 let, II. kategorie – hráči nad 15 let. Tým: čtyři hráči a brankář (+ případní náhradníci). Přihlášky a více informací na mailu: petrjankovec@seznam.cz

16.6. Pouť sv. Antonína Paduánského. Poutní mše sv. v Luženičkách od 11.00 hod. a na Folmavě od 15.00 hod.

22.6. Česko-německá pouť do Nových kostelů (Neukirchen). Pouť vyvrcholí slavením společné mše svaté od 16 hodin za účasti obou našich plzeňských biskupů a biskupa řezenského, před níž budou, při slavnostním procesí z parkoviště u základní školy nedaleko kostela, do kostela přineseny zmíněné ostatky. Po slavení eucharistie má následovat krátké neformální setkání v klášterní zahradě.

23.6. Konec školního roku. Při nedělní mši sv. od 9.30 hod. poděkujeme společně za uplynulý školní rok a předáme dětem vysvědčení a pamětní listy. Po mši sv. setkání se sladkou oslavou na faře.

28.6. V neděli 30.6. oslaví své 85. narozeniny Mons. Emil Soukup. Vás všechny, kteří chcete spolu s jubilantem děkovat Bohu za dar jeho života a povolání, zveme na mši sv. v pátek 28.6. od 17.15 hod. do arciděkanského kostela a následně na oslavu na faru.

29.6. Poutní mše sv. u kaplíčky sv. Petra na České Kubici – od 15.00 hod.

Volba synodních delagátů

Synodní delegát domažlické farnosti. Členové Pastorační a Ekonomické rady farnosti a členové synodních skupinek volili ve čtvrtek 22.2.2024 delegáta farnosti pro Diecézní synodu. Hlasování se zúčastnilo 18 přítomných. Delegátem byl zvolen Petr Jankovec, který dostal 10 hlasů. Další kandidáti získali: Lukáš Jankovec (8 hlasů) a Marie Petržíková (0 hlasů).

Informujeme, že při poslední vikariátní konferenci v Domažlicích, kněží zdejšího vikariátu zvolili jako svého synodního delegáta P. Karla Adamce z farnosti Kdyně/Mrákov.

Pastýřský list biskupa Tomáše pro rok 2024

Sestry a bratři, přeji Vám všem požehnaný rok 2024.

Pro naši diecézi je to rok velmi významný, protože dnešním dnem vstupujeme do slavení diecézní synody. Jak jsem Vám již psal na první neděli adventní, moc Vás všechny zvu a prosím, abyste se společně se mnou, s kněžími a se všemi bratry a sestrami naší diecéze na tomto slavení podíleli.

Na slavení synody se můžeme podílet modlitbou za smysluplnost a zdar této naší synodní cesty i snahou o porozumění samotnému smyslu synodního dění a aktivní účastí na hledání odpovědí k třem synodním otázkám, které si budeme pokládat.

Motto nadcházejícího prvního synodního roku zní: Mistře, kde bydlíš? (Jan 1,39)

V roce 2024 chceme tedy zde v naší plzeňské diecézi znovu a se stejnou zvědavostí opakovat otázku prvních Kristových učedníků. Ti se ptali Ježíše v okamžiku, kdy ve svých srdcích poznali, že Rabbi, jehož potkali pod fíkovníkem, je někdo, kdo může zásadně obohatit jejich život a nechtěli takovou možnost promarnit. Snažili se proto dozvědět, kde ho mohou blíže poznat, kdy na ně bude mít čas, kde z jeho bohatství a moudrosti mohou načerpat co nejvíce.

Moc bych si přál, abychom i my touto otázkou nechali v sobě znovu rozeznít zvědavé hledání, kde a jak se v současném světě i v našich farnostech, v malých modlitebních společenstvích či ve skupinách mládeže i seniorů můžeme setkat s Ním, naším Mistrem a Pánem. Abychom se ale taképoctivě ptali, kde Ho naopakdnes nenacházíme ani my, ani nikdo z našeho okolí, ačkoliv jsme do setkání s ním na tomto místě a tímto způsobem vložili velké úsilí a v minulosti to byl způsob třeba i velmi osvědčený.

Moc bych si také přál, abychom se s důvěrou v Boží odpověď odvážně ptali Krista samotného: Pane, kde Tě můžeme v této naší dramatické době zasažené nesmyslným násilím najít, kde jsi přítomen? Kam se za Tebou máme vydat na cestu, abychom se s Tebou skutečně setkali? Nauč nás mít oči otevřené a uši naslouchající, abychom jen bezradně nepřešlapovali na místě.

Sestry a bratři, zvu Vás do prvního roku synodního hledání, ve kterém se budeme ptát, kde v naší diecézi v současných časech Bůh bydlí. Která jsou ta místa a při jakých příležitostech se daří, aby se s Ním také setkali lidé z našeho okolí, lidé hledající, kteří nepatří přímo do našeho společenství.

Především je pak ale třeba, abychom se ptali každý z nás, kde Krista nacházíme my. Co z života z víry, který praktikujeme, je skutečně setkáním s živým Bohem a co se nám scvrklo jen na nějaké vnější zvyky či na křečovitě drženou tradici, kterou se bojíme opustit, protože by nám pak zbyly pouze prázdné ruce.

Papež František říká, že náš Mistr mnohdy klepe na dveře našich kostelů, ale nikoliv zvnějšku ale zevnitř. Klepe a žádá, abychom měli odvahu – tak jako holčička na fotografii, kterou jsme vybrali coby ztvárnění letošního motta – vyjít z kostelů ven, dívat se kolem sebe a ptát se: Mistře, kde bydlíš? Abychom pak, při návratu do našich kostelů mohli děkovat, že jsme ho nalezli na mnoha místech a v mnoha našich bratřích a sestrách. Všude tam, kde se probouzí vnímavost srdce, tam kde lidé doopravdy milují a jsou blízko svým blízkým či potřebným. Jsem přesvědčen, že při poctivém ptaní se a hledání budeme radostně překvapení, kde všude Bůh Ježíše Krista v našem tak těžce zkoušeném světě bydlí a kde je možné ho nalézt.

Sestry abratři, ptejme se Boha, ptejme se sami sebe, ptejme se v našich společenství, ptejme se v celé diecézi: kde Mistře v této chvíli jsi k nalezení, kde je možné se s tebou potkat, kudy nám jdeš vstříc a kde tě naopak hledáme sice s velkým úsilím ale marně, protože tam už dávno nejsi? Mistře, kde bydlíš Ty, milující a blízký Pán našich životů, Ty, který stojíš po naší pravici a chráníš nás v těžkých dobách současnosti?

Kéž nepromarníme možnost se takto ptát. Kéž je tato otázka průvodkyní našeho letošního putování. Kéž nás odpověď na tuto otázku opravdu zajímá a s Boží pomocí ji skutečně také nalezneme.

Sestry a bratři, požehnaný rok 2024.

Váš biskup Tomáš

Povizitační dopis domažlické a poběžovické farnosti

Vážení a milí z farností Poběžovice a Domažlice,

zakončuji svoje vizitační putování po domažlickém vikariátu a kde jinde by to mělo být, než ve farnostech, které jsou v pastorační péči vikáře, tedy u Vás u Otce Miroslava. A jsem moc rád, že nejen u Otce Miroslava, ale také jeho spolubratří Otce Františka Kaplánka a Otce Emila Soukupa. Toho jsem v minulém týdnu v rámci vizitace navštívil na rehabilitačním oddělení plzeňské fakultní nemocnice, a tak jen mohu potvrdit zprávy, které se k Vám jistě dostávají z mnoha stran, že operace kolena se Bohu díky povedla a Otec Emil se na Vás všechny už moc těší.

Musím se přiznat, že jsme před samotnou vizitací s Otcem Miroslavem diskutovali, zda mou pastorační návštěvu nerozdělit dle farností na dvě ale nakonec jsem velmi rád, že jsem se rozhodl pro model, ve kterém se moje jednotlivá setkání v pracovních dnech prolínala mezi oběma tak rozdílnými farnostmi, a že nedělní závěrečné slavení liturgie je společné zde v Domažlicích. Jsem přesvědčen, že jsem si tak mohl udělat mnohem ucelenější představu o životě kněží i o radostech a starostech Vás věřících sester a bratří.

Začínal jsem na Poběžovicku a už první setkání v Meclově, jak s místní hrstkou věrných farníků a farnic, tak i s klienty místního skvělého charitního domova sv. Vavřince, bylo pro mne sondou do života v oblastech postižených vyhnáním německých obyvatel, a tedy i farníků po druhé světové válce. Téma odsunu a jeho následků bylo přítomné i následně při setkání s paní starostkou z Meclova a pány starosty z Poběžovic, Mutěnína a Hory sv. Václava. Chtěl bych jim i takto veřejně poděkovat za jejich vnímavost pro život Církve v jejich obcích i za velkou vstřícnost při hledání způsobů, jak zachovat a zvelebit kostely a kapličky, které jsou vznešeným dědictví katolické minulosti tohoto kraje, ale v současné době dalece přesahují možnosti i počty místních stárnoucích katolických komunit. Od starostů jsem slyšel velkou chválu na spolupráci s panem vikářem Giergou, která se projevuje jak v praktické péči o místní kostely, tak i ve vzájemné podpoře při nejrůznějších místních oslavách. Zachytil jsem ale od nich bohužel i vzpomínky na bolavou situaci za jeho předchůdců patera Saláška a patera Žáka. Náročnost celé místní situace jsme probírali i při večerním setkání farnic a farníků na poběžovické faře. Snažil jsem se Vám, sestry a bratři z poběžovické farnosti, naslouchat, nechával jsem v sobě znít Vaše otázky i povzdechy i v následujících dnech po našem setkání a rozumím Vaší bezradnosti v situaci, kdy jste ode mne slyšeli, že je velmi nepravděpodobné, že by v budoucnosti v Poběžovicích sídlil kněz. Proto jsem i po této vizitaci přesvědčen, že současné řešení pastorace ve spojitosti s Domažlicemi je smysluplné a správné. Děkuji Otci Miroslavovi a Emilovi, že Vás mají rádi a že Vás přijali za své, a opakuji svůj slib, že najdeme termín, ve kterém bych v Poběžovicích s Vámi slavil nedělní eucharistii. Vás prosím, abyste, nakolik Vám k tomu Vaše síly stačí, nevázali svůj vztah k Pánu Ježíši Kristu a svůj život ve společenství naší Matky Církve pouze na jeden konkrétní kostel ať už je to meclovský, poběžovický, mutěnínský či na Hoře sv. Václava. Chovám naději, že Vaše propojení s domažlickou farností může být i pro Vás posilou a požehnáním. Domažlickou farnost, a především její pastorační radu, pak naléhavě žádám, aby hledala cesty, jak poznat a pochopit situaci křesťanů na Poběžovicku a být jim nablízku. Společné poutní slavení domažlické farnosti v některém z kostelů této sesterské farnosti by jednou za čas podle mne nemuselo být vůbec špatné už i proto, že i kousek domažlické farnosti zasahuje do kraje se stejnou minulostí. To jsem mohl vnímat při modlitbě růžence v kostele sv. Jiljí v Třebnicích.

Jak jsem se zmínil na začátku, má návštěva na Poběžovicku se prolínala i s poznáváním současné domažlické farnosti. Důležité pro mne bylo setkání s dětmi na náboženství v Milavčích, které mne moc potěšilo. Velmi si vážím nasazení pana Tippla i jeho manželky a děkuji jim, že stojí nezištně po boku patera Kaplánka a jsou spiritus movens mnohého, co se kolem kostela v Milavčích děje. Při následném setkání s několika farnicemi na faře v Milavčích jsem vnímal, jak hlubokou stopu laskavosti a dobroty zde svojí dlouholetou službou zanechává Otec František Kaplánek, a já bych mu za to chtěl moc poděkovat. A nejen za to, moc si vážím jeho obětavé služby i zde v Domažlicích, jeho péče o nemocné a jeho skromnosti, s kterou spolupracuje s Otcem Miroslavem. Otče Františku, přispíváte velkým dílem k dobré atmosféře mezi kněžími v této farnosti a já Vám za to moc děkuji. V Milavčích jsme se také dotkli tématu spojení dříve samostatné milavečské farnosti s farností domažlickou a já děkuji za postřehy, které zazněly a které nám v Plzni na biskupství mohou v budoucnosti pomoci v lepší komunikaci takovýchto kroků, které vnímám sice jako náročné ale přesto smysluplné a podporující křesťanský život hodící se do 21. století. Potěšila mne i návštěva kostelů v Blížejově a Staněticích, na obou místech jsem se modlil za ty, kteří v těchto obcích mají svůj domov, a prosil Boha, aby nám ukázal, jak jim být nablízku s radostnou zvěstí evangelia.

Stejně tak jsem činil při velmi radostných návštěvách kaplí a kapliček v obcích, které již přímo historicky spadají do domažlické farnosti.  Velmi mne potěšilo setkání i společná modlitba v krásně opravených a vyzdobených kaplích v Luženicích a Luženičkách. Bylo pro mne radostí vnímat, jak péče o tato duchovní centra obcí leží na srdci jak věřícím, tak místnímu panu starostovi i místostarostovi. Do Chrastavic jsem to následně stihl přímo na modlitbu Anděl Páně, kterou jsem se po milém přivítání panem starostou mohl pomodlit s místními věřícími.  Stejnou radost ze setkání jsem zažil i v kaplích na druhé straně od Domažlic. Modlitba v krásné kapli svatého Martina v Nevolicích za účasti místních hasičů byla pro mne povzbuzením a naladěním na setkání s obyvateli, včetně paní starostky, v Pasečnici. Ještě jednou se omlouvám, že jsem zde svojí vizitací zamíchal termínem poutě, a to ještě v roce, kdy si hrdí stavitelé nádherné kaple sv. Františka připomínají 20 let od jejího vysvěcení.

Stejně jako jsem se setkal se starosty na Poběžovicku, měl jsem možnost i v Domažlicích mluvit s panem místostarostou z Domažlic a pány starosty z Luženic, Milaveč, Nevolic i Spáňova. I zde si vážím velmi vstřícného přístupu i podpory a děkuji za to.

To, co mne velmi oslovilo během mé vizitace, bylo sepětí mezí domažlickou farností a službami, které na území farností nabízí diecézní Charita. Ačkoliv jsem měl možnost pro nedostatek času navštívit pouze Azylový dům, nechal jsem si povyprávět i o dalších charitních zařízeních a myslím, že Vaše personální, dobrovolnické i pastorační propojení mezi farností a zařízeními Charity je v mnohém pro další farnosti příkladné. Moc si toho cením a jen tak dál. Určitě bude dobře, když se toto téma bude pravidelně a cíleně vracet na jednání Pastorační rady domažlické farnosti.

Bohužel kvůli času, který jsem mohl vizitaci věnovat, jsem nahlédl do života Vašich společenství jen opravdu kratičce. Moc se ale raduji z několika společenství živého růžence, potěšilo mne, že to domažlické svoji modlitbu propojuje i s podporou květinové výzdoby Vašeho kostela. S potěšením jsem slyšel o modlitbách seniorů s modlitbou chval a děkování, o setkávání Večeřadla, kterým kladu na srdce i modlitbu za moudrost při přípravě kněží na život v měnících se podmínkách současného světa. Spolku Fandíme rodině slibuji, že na jejich smysluplnou a požehnanou aktivitu budeme na biskupství myslet i při promýšlení dalšího provozu našich domů na Perninku a v Horní Blatné. Zvlášť povzbudivé pro mne bylo setkání s mládeží od nejmenších až po vysokoškoláky a chtěl bych velmi ocenit, že díky katechetce Báře Šmejkalové i díky všem, kteří připravují a vedou farní tábor, se právě ti nejstarší mladí propojují s těmi nejmladšími. To je také k mé velké radosti přítomno i v každoročním nácviku a provedení vánočního příběhu, kterého se, jak jsem slyšel, účastní děti i mládež nejrůznějšího věku. Mladé jsem při našem setkání vyzýval a chtěl bych to nyní i zopakovat, aby usilovali o vnímavost pro společenství, která nebudou pouze lokální, ale budou se angažovat i na úrovni vikariátu, diecéze či celosvětové Církve. Myslím, že naše letošní společné putování na Světové dny mládeže do Lisabonu smysluplnost takového otevření se navenek jen potvrdilo. Při výčtu aktivit a společenství, které mi byly představeny, rád také zmiňuji, že vizitace u Vás v Domažlicích je zatím první, do které byla zařazena i ekumenická modlitba u bratří evangelíků, a společné písně v duchu Taize pro mne byly vítaným občerstvením v náročném visitačním běhu.

Ústředním bodem každé mé vizitace je setkání s pastorační a ekonomickou radou farnosti. Nejinak tomu bylo i u Vás v Domažlicích. Musím ocenit, že Vaše pastorační rada je kompetentní, má v ní zastoupení i mladá generace a je i pestrá co se týká názorů na pastorační priority. To je moc dobře. Velmi to oceňuji, i když jsem si i na vlastní kůži mohl zažít, že to může znamenat i dramatickou různost názorů a náročný dialog. Nicméně neskrývaná různost se může stát obrovským obohacením, jestliže je zachováno vzájemné přátelství a vzájemná důvěra v dobrý úmysl každého člena rady.  A k tomu Vás členy a členky Pastorační rady vybízím: k odvaze mluvit, k odvaze naslouchat a k vzájemné aktivní spolupráci v důvěře, že nám všem jde o dobro Církve, ve které je   svorníkem jednoty náš Mistr a Pán přítomný v Eucharistii.  Prakticky jen připomínám, že jsem Vás vybídl, abyste v souladu se stanovami pastoračních rad naší diecéze zápisy se závěry Vašich jednání pravidelně zveřejňovali.

Chtěl bych také ocenit působení Ekonomické rady farnosti, je kompetentní a je Otci Miroslavovi skutečnou oporou při náročných opravách, díky kterým se ale tento Váš kostel klube do veliké krásy. Prostředky, které jako farnost máte k dispozici, jsou samozřejmě omezené a je právě úkolem ekonomické rady, ve spolupráci s pastorační, rozhodovat o prioritách, které by naplňovaly základní kritérium obsažené v misi naší diecéze: věci konáme, a tedy i finance vynakládáme natolik, nakolik vedou k tomu, aby se konkrétní lidé potkali s živým Bohem. V duchu tohoto kritéria jsme paradoxně při zajímavé diskusi pak většinově dospěli k názoru, že úprava zanedbaného dvorku Vaší fary může mít z tohoto pohledu větší prioritu, než oprava nepoužívaného kostela sv. Jana Nepomuckého.

Na závěr mého dopisu bych chtěl sestry a bratři vyjádřit své velké poděkování Vašim kněžím. Vnímám, že jejich působení je působení dobrých pastýřů. Je jasné, že v tak velké farnosti, jakou Domažlice jsou, budou vždy vznikat nějaká nedorozumění, to jinak nejde. Ta jsou ale neprostou marginalitou oproti všemu dobrému, co jak Otec Miroslav, na kterém leží velká tíha zodpovědnosti faráře, kterou velmi dobře zvládá, tak Otec František i Otec Emil ve své nezištné kněžské službě konají. Bratři, velké díky Vám za obětavost a svědectví poctivého kněžského života.

 

Milé sestry, milí bratři, moc se omlouvám, že jsem byl tak dlouhý, ale vizitace zase několik dlouhých let nebude, a tak jsem Vás nechtěl o své postřehy ošidit. Ať Vám Hospodin žehná a prosím pamatujte i na mne v modlitbě. Opravdu to potřebuji.

 

Děkuji za to a žehnám Vám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého

 

 

Váš biskup Tomáš

Hodiny náboženství v novém školním roce

  • Setkání pro děti se konají na faře, nám. Míru 136 v Domažlicích, trvají 45 minut
  • 1. – 2. třída – pátek od 13.00 hod. Skupinu vede Barbora Šmejkalová
  • 3. třída a příprava na zpověď a svaté přijímaní – pátek od 13.00 hod. Skupinu vede P. Miroslaw Gierga
  • 4. – 6. třída – pátek od 14.00 hod. Skupinu vede Marie Kokaislová
  • Setkání skupiny 13 + v pátek  od 14.15 hod. Skupinu vede P. Miroslaw Gierga
  •  Jiné terminy je možné domluvit buď osobně na faře v kanceláři nebo telefonicky: Miroslaw Gierga 608 524 136

 

Veřejná sbírka na opravu interiéru arciděkanského kostela

V roce 2022 pokračuje oprava interiéru kostela Narození Panny Marie. Po zrestaurování všech fresek v arciděkanském kostele, výměně elektroinstalace a osvětlení, a také po zavedení topení do lavic v hlavní lodi kostela, bude následovat poslední etapa oprav. Práce budou rozděleny do tří skupin: restaurátorské, malířské a zednické a podle toho bude zvolen dodavatel. Je nutné povést opravu omítek a začistění rýh po elektroinstalaci, výmalbu kostela do výše 7 metrů čili do říms, kde se nachází osvětlení a restaurování a zlacení říms a dalších drobných prvků.

Veškeré náklady spojené s opravou kostela hradí farnost z vlastních zdrojů (sbírky, nájmy a dary), příspěvků města Domažlice a dotace Ministerstva kultury ČR.

Pro získání dalších zdrojů byla zřízena veřejná sbírka pro podporu opravy interiéru kostela Narození Panny Marie v Domažlicích. Tato sbírka probíhá od 1.8.2022 prostřednictvím Nadačního fondu Dominanty (www.nfdominanty.cz). Zřizovatelem tohoto fondu je Biskupství plzeňské (předsedou je biskup Tomáš Holub) a jeho cílem je „obnova a ochrana movitých a nemovitých církevních kulturních památek v plzeňské diecézi. Hlavní činností je záchrana dobrého stavu objektů, zahrnující veškeré aspekty rekonstrukce a restaurování, vybavení, péče o zachování dobrého stavu objektů. Investice do údržby a oprav objektů, pokrytí náklad ů na konzervace apod.“

Nadační fond Dominanty garantuje, že sbírka probíhá v souladu s platným zákonem o veřejných sbírkách. (Farnosti totiž mohou pořádat pouze sbírky, které se konají uvnitř kostela. Další aktivity v tomto směru si vyžadují splnění podmínek veřejné sbírky). Veřejnou sbírkou je mj. získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, v našem případě mimo kostel a jeho nejbližší okolí anebo prostřednictvím veřejné výzvy o přispívání na bankovní účet.

Aktuálně Dominanty realizují 5 projektů, mezi ně patří i oprava domažlického arciděkanského kostela. (www.nfdominanty.cz/aktualni-projekty)

Jak bude sbírka probíhat? Farnost získává možnost zveřejnit účel sbírky a číslo bankovního účtu, na který lze ukládat finanční příspěvky. Majitelem účtu je nadační font, který sbírku organizuje. Pro identifikaci daru slouží variabilní symbol – pro náš projekt: 010177.

Každý, kdo chce přispět do sbírky na opravu interiéru domažlického arciděkanského kostela, může to učinit platbou na účet

212356826/0300 s uvedením var.symb. 010177

Na základě rozhodnutí správní rady fondu bude farnosti zasláno 99 % z celkové částky vybraných peněz, 1 % z celkové částky vybraných peněz zůstane fondu na pokrytí režijních nákladů (pořízení pokladniček, náklady na vedení účetnictví nadačního fondu atd.). Povinností farnosti bude doložení dokladů, že vybrané peníze byly použity na účel veřejné sbírky.

Děkujeme Vám za finanční podporu projektu.

Zápisy ze setkání PRF Domažlice

Zápis ze setkání PRF 23.11.2023

Ve čtvrtek 23. listopadu se tedy konalo další pracovní setkání PRF, omluvili se Petr Císler, Mons. Emil Soukup a Eliška Chvojková. Po společné modlitbě následovala kontrola bodů z minulého setkání. Zazněla prosba, aby se katecheté při organizaci čtení přímluv dětmi při nedělní mši sv. od 9:30 nespoléhali jen na předání informací dětem, ale aby vyrozuměli i rodiče. Jednotlivé skupiny se budou střídat: 2. neděli v měsíci bude mít přímluvy na starosti skupina 7. – 9. třídy, 3. neděli v měsíci 5. – 7. třída a 4. neděli 1. – 3. třída. Vikariátní setkání mládeže se uskuteční v pátek 8. prosince od 17:00 na faře v Mrákově – připraví je P. Karel Adamec. Podněty ohledně Vavřinecké pouti (k ozvučení, občerstvení a možnosti doprovodného programu na Veselé Hoře) byly předány městu a k tomu určenému štábu. O úklid fary se nově starají jeho obyvatelky. Vánoční příběh v režii Jany Kopáčkové se nacvičuje – ve spolupráci s MKS v Domažlicích – každou neděli v sále Pivovaru. MKS zajistí na 23.12. v 17:00 velký sál, šatnu a osvětlení. Farnost ozvučení. Schóla pod vedením Anny Císlerové z Mrákova se setká až po novém roce, ale již nyní se A. C. ujala nácviků rorát, které se budou zpívat při pátečních adventních večerních bohoslužbách v klášterním kostele. Záznamy přenosu bohoslužeb jsou průběžně z farního kanálu YouTube mazány (s ohledem na umístění lešení nebyly v poslední době ani technicky možné). Naopak zde přibyl záznam loňského vánočního představení.

Následovaly nové body. Prvním z nich byla formulace odpovědi na e-mail pana biskupa, který se pozastavoval nad tím, že na diecézní setkání zástupců farních rad (které se konalo 21. 10. v Liticích) krom pana faráře M. G. nedorazil z Domažlicka nikdo jiný. Podrobně se diskutoval plán pastoračních aktivit – s většinou z nich jste byli seznámeni již v minulých Farních listech, případně jsou na farním webu. Ten se stal také jedním z bodů – kdy oproti názoru minulé PRF došlo k doporučení, aby pro jeho správu byla využita nabídka biskupství. Zazněla připomínka k oživení ohlášek / pozvánek k pravidelným setkáním, jako je modlitební společenství, večeřadlo atd., aktualizaci kalendáře na webu, výzvě k aktivní účasti lektorů i na nedělní večerní mši sv. v klášterním kostele, pozvání zástupce / zástupců z Milaveč na další setkání PRF.

Mimo akce, které jsou již zveřejněné, byly uvedeny tyto: Zahájení Tříkrálové sbírky v sobotu 6. 1. od 13:00, Rodinný ples v Luženičkách 13. 1. od 17:00. Dále postní rekolekce, která by mohla být poněkud většího rázu, než plánovaná adventní (která bude bez programu pro děti). Zde je zapotřebí vytvořit přípravný tým – kdo by se chtěl podílet, je velmi vítán! PRF má panu faráři předložit své doporučení, v jakém pořadí má oslovovat z těchto rekolektantů: Angelo Scarano, Michael Špilar, Marek O. Vácha, Benedikt, Hudema, Matúš Kocián, Libor Všetula, Radek Tichý, Vojtěch Kodet a Vlastimil Kadlec. V neposlední řadě byla zmíněna pouť domažlického a klatovského vikariátu do Neukirchen beim Hl. Blut – v rámci Katholikentag – 22. června 2024 (namísto obvyklé poutě 1. 5.), které se zúčastní naši oba biskupové.

Příští setkání PRF se plánuje na čtvrtek 22. února 2024.

 

Zápis ze setkání PRF Domažlice – 21.9.2023

Ve čtvrtek 21. 9. se letos po třetí setkala pastorační rada farnosti (PRF). P. Mirosław informoval o organizaci kanonické vizitace Otce biskupa. Vyjádřil přání, aby byla prožita a vnímána jako svátek farnosti. První setkání se uskuteční v pátek 6. 10. Kvůli biřmování v Klatovech 15. 10. došlo k přeložení slavení společné eucharistie a setkání na neděli 8. 10. Proto musí být přeložena i poutní mše sv. na Pasečnici, a to na sobotu 7. 10. od 14:00. Po mši sv. 8. 10. (od 9:30) bude následovat i společné setkání biskupa se všemi farníky – pokud nebude k dispozici Malý sál MKS, proběhne setkání v prostorách fary a farního dvora.

Dalším bodem byla pastorace mládeže: P. Karel Adamec, kterého pan vikář oslovil, připraví v následujícím školním roce dvě akce. Na diecézní setkání členů PRF (21. 10.) v Liticích, kde budou na programu způsoby práce a rozlišování PRF a konzultace záměru vyhlášení diecézní synody, se nikdo ze členů domažlické PRF nepřihlásil.

Zazněly i podněty k Vavřinecké pouti, které budou komunikovány organizačnímu štábu – jedná se o možnost zajištění občerstvení po mši sv., využití prostor pro kulturní program a méně rušivého umístění zvukaře. PRF se zaobírala i úklidem fary a domažlických kostelů.

Pan farář prezentoval návrh pastoračních aktivit pro školní rok 2023/24:

 1. Advent:  Skupina „Spolek nadšených“ z Poběžovicka by chtěl v sobotu 16. 12. v Domažlicích uskutečnit koncert. Místo bude upřesněno.
 2. Nabídka „Adventního zastavení na Baldově“ o neděli radosti 17. 12. od 16:00 – např. jen táborák.
 3. Na první neděli adventní 3. 12. bude naplánována rekolekce, kterou povede P. Romuald Štěpán Rob. Pro postní rekolekci je možné zaslat návrhy rekolektantů.
 4. Zájem mládeže o sklep s kulečníkem – souhlas pana faráře; zapotřebí úklidu a instalace osvětlení.
 5. Nabídka služby akolyty třetí osobě. Kurs možná bude otevřen na jaře 2024.
 6. Kurs pro lektory v Domažlicích –  otevřený celému vikariátu s ustanovením lektorů – jaro 2024.
 7. Pastorace ministrantů (svátek 21. 11.) – u této příležitosti uspořádat setkání ministrantů/ ministrantek.
 8. 22. 11. setkání varhanic a varhaníků

Anna Císlerová přijala nabídku vést schólu – s ohledem na zkoušky vánočního příběhu – od ledna 2024. Přenosy nedělních bohoslužeb přes YouTube budou pokračovat, pouze bude zamezeno jejich ukládání. Příští setkání PRF se uskuteční ve čtvrtek 19. 11.

(jas)

 ***

Zápis ze setkání PRF Domažlice – 06.08.2023

Ve čtvrtek 8. června se na faře sešla pastorační rada farnosti (jmenovitě Petr Císler, Jana Dědinová, P. Miroslaw Gierga, Roman Holub, Eliška Chvojková, Jana Jankovcová, Petr Jankovec, Jan Skládal, Barbora Šmejkalová, Marek Vorlíček, omluven Mons. Emil Soukup a host Marie Petržíková), aby projednala následující body.

Zde krátké shrnutí:

Shora uvedení členové nejprve složili slib a přijali jmenovací dekrety (do 8.6.2027) z rukou P. Miroslawa, který sekretářem jmenoval Jana Skládala. Termín dalšího setkání byl určen na čtvrtek 21. září 2023 v 19:00, pokud si to dříve nevyžádá termín kanonické vizitace Otce biskupa Tomáše Holuba, který prozatím není upřesněn, ale měl by se uskutečnit na podzim. Tato návštěva se na rozdíl od každoroční vizitace generálním vikářem koná každých pět let a P. Miroslaw musí biskupovi předložit konkrétní program. Obvykle trvá dva dny – jeden den v terénu, např. návštěva pensionu pro důchodce, nebo nemocných, setkání se starosty dotčených obcí,  s PRF.  Zazněl návrh, aby se jednotlivá farní společenství (např. Večeřadlo, Modlitební společenství atd.) byla oslovena s dotazem, zda by se nechtěla s Otcem biskupem v daný termín a k tomu vymezený čas krátce sejít.

Coby další bod byl představen koncept výuky náboženství pro školní rok 2023/24: Eliška Chvojková 1. – 2. třída, P. Miroslaw Gierga 3. třída a 7. – 9. třída, Marie Kokaislová 4. – 6. třída. Výuka bude probíhat jak je zvykem vždy v pátek odpoledne. Proběhlo i zhodnocení končícího školního roku. Zaznělo, že pořad katechizace nevylučuje paralelní aktivity ve formě spolča – viz bod věnovaný pastoraci mládeže.

Poté se probíral bod věnovaný znovuobnovení schole, podobně jako funguje nyní v Milavčích, a aktivnímu zapojení dětí při liturgii nedělních mší sv. v 9:30. Pan farář se vyslovil v tom smyslu, že není zastáncem toho, aby děti četly texty, kterým nerozumí, ale navrhuje, aby si při náboženství připravovaly přímluvy. Uvítal by i pomoc ze strany rodičů.

Co se týká pastorace mládeže, P. Miroslaw oslovil P. Karla Adamce, který – byť k tomu není oficiálně jmenován –, je ochotný se od září této aktivitě věnovat. Loňské říjnové vikariátní setkání v Domažlicích se osvědčilo. Marie Petržíková by ráda pokračovala v organizaci víkendovek, promítání filmů apod. se zaměřením na děti 12+.

Farní rada se dále věnovala i náročnosti služby a s tím spojeným vysluhováním svátostí nejen v Domažlicích, ale i v pověřených farnostech (vč. Milaveč a Poběžovic). P. Miroslaw konstatoval, že stav zůstává tak, jak je daný a že pro něj i Mons. Soukupa jsou návštěvy pověřených farností osobním přínosem.

V neděli 25.6. budou dětem předávána vysvědčení a na faře se ukončení školního roku oslaví zmrzlinou. Přizvána bude i Jana Kopáčková, která během června osloví prostřednictvím FL všechny zájemce, kteří by případně měli zájem se podílet na Vánočním příběhu 2023. Členům PRF přišlo od Jindřicha Fencla pozvání i na Diecézní pouť do Teplé (9.9.) a informace o tom, že 21.10. se v Liticích uskuteční Diecézní setkání členů PRF, na které je zapotřebí nominovat i 2 zástupce od nás.

(jas)

 

Zasílaní Farních listů mailem

Milí příznivci Farních listů. Z důvodu poškození systémového disku v mém počítači, přišel jsem o Vaše kontakty. Kdo z Vás bude chtít i nadále odebírat FL v elektronické podobě, zašlete svoji mailovou adresu na farni.listy@seznam.cz Děkuji