Zápisy ze setkání PRF Domažlice

Zápis ze setkání PRF 23.11.2023

Ve čtvrtek 23. listopadu se tedy konalo další pracovní setkání PRF, omluvili se Petr Císler, Mons. Emil Soukup a Eliška Chvojková. Po společné modlitbě následovala kontrola bodů z minulého setkání. Zazněla prosba, aby se katecheté při organizaci čtení přímluv dětmi při nedělní mši sv. od 9:30 nespoléhali jen na předání informací dětem, ale aby vyrozuměli i rodiče. Jednotlivé skupiny se budou střídat: 2. neděli v měsíci bude mít přímluvy na starosti skupina 7. – 9. třídy, 3. neděli v měsíci 5. – 7. třída a 4. neděli 1. – 3. třída. Vikariátní setkání mládeže se uskuteční v pátek 8. prosince od 17:00 na faře v Mrákově – připraví je P. Karel Adamec. Podněty ohledně Vavřinecké pouti (k ozvučení, občerstvení a možnosti doprovodného programu na Veselé Hoře) byly předány městu a k tomu určenému štábu. O úklid fary se nově starají jeho obyvatelky. Vánoční příběh v režii Jany Kopáčkové se nacvičuje – ve spolupráci s MKS v Domažlicích – každou neděli v sále Pivovaru. MKS zajistí na 23.12. v 17:00 velký sál, šatnu a osvětlení. Farnost ozvučení. Schóla pod vedením Anny Císlerové z Mrákova se setká až po novém roce, ale již nyní se A. C. ujala nácviků rorát, které se budou zpívat při pátečních adventních večerních bohoslužbách v klášterním kostele. Záznamy přenosu bohoslužeb jsou průběžně z farního kanálu YouTube mazány (s ohledem na umístění lešení nebyly v poslední době ani technicky možné). Naopak zde přibyl záznam loňského vánočního představení.

Následovaly nové body. Prvním z nich byla formulace odpovědi na e-mail pana biskupa, který se pozastavoval nad tím, že na diecézní setkání zástupců farních rad (které se konalo 21. 10. v Liticích) krom pana faráře M. G. nedorazil z Domažlicka nikdo jiný. Podrobně se diskutoval plán pastoračních aktivit – s většinou z nich jste byli seznámeni již v minulých Farních listech, případně jsou na farním webu. Ten se stal také jedním z bodů – kdy oproti názoru minulé PRF došlo k doporučení, aby pro jeho správu byla využita nabídka biskupství. Zazněla připomínka k oživení ohlášek / pozvánek k pravidelným setkáním, jako je modlitební společenství, večeřadlo atd., aktualizaci kalendáře na webu, výzvě k aktivní účasti lektorů i na nedělní večerní mši sv. v klášterním kostele, pozvání zástupce / zástupců z Milaveč na další setkání PRF.

Mimo akce, které jsou již zveřejněné, byly uvedeny tyto: Zahájení Tříkrálové sbírky v sobotu 6. 1. od 13:00, Rodinný ples v Luženičkách 13. 1. od 17:00. Dále postní rekolekce, která by mohla být poněkud většího rázu, než plánovaná adventní (která bude bez programu pro děti). Zde je zapotřebí vytvořit přípravný tým – kdo by se chtěl podílet, je velmi vítán! PRF má panu faráři předložit své doporučení, v jakém pořadí má oslovovat z těchto rekolektantů: Angelo Scarano, Michael Špilar, Marek O. Vácha, Benedikt, Hudema, Matúš Kocián, Libor Všetula, Radek Tichý, Vojtěch Kodet a Vlastimil Kadlec. V neposlední řadě byla zmíněna pouť domažlického a klatovského vikariátu do Neukirchen beim Hl. Blut – v rámci Katholikentag – 22. června 2024 (namísto obvyklé poutě 1. 5.), které se zúčastní naši oba biskupové.

Příští setkání PRF se plánuje na čtvrtek 22. února 2024.

 

Zápis ze setkání PRF Domažlice – 21.9.2023

Ve čtvrtek 21. 9. se letos po třetí setkala pastorační rada farnosti (PRF). P. Mirosław informoval o organizaci kanonické vizitace Otce biskupa. Vyjádřil přání, aby byla prožita a vnímána jako svátek farnosti. První setkání se uskuteční v pátek 6. 10. Kvůli biřmování v Klatovech 15. 10. došlo k přeložení slavení společné eucharistie a setkání na neděli 8. 10. Proto musí být přeložena i poutní mše sv. na Pasečnici, a to na sobotu 7. 10. od 14:00. Po mši sv. 8. 10. (od 9:30) bude následovat i společné setkání biskupa se všemi farníky – pokud nebude k dispozici Malý sál MKS, proběhne setkání v prostorách fary a farního dvora.

Dalším bodem byla pastorace mládeže: P. Karel Adamec, kterého pan vikář oslovil, připraví v následujícím školním roce dvě akce. Na diecézní setkání členů PRF (21. 10.) v Liticích, kde budou na programu způsoby práce a rozlišování PRF a konzultace záměru vyhlášení diecézní synody, se nikdo ze členů domažlické PRF nepřihlásil.

Zazněly i podněty k Vavřinecké pouti, které budou komunikovány organizačnímu štábu – jedná se o možnost zajištění občerstvení po mši sv., využití prostor pro kulturní program a méně rušivého umístění zvukaře. PRF se zaobírala i úklidem fary a domažlických kostelů.

Pan farář prezentoval návrh pastoračních aktivit pro školní rok 2023/24:

  1. Advent:  Skupina „Spolek nadšených“ z Poběžovicka by chtěl v sobotu 16. 12. v Domažlicích uskutečnit koncert. Místo bude upřesněno.
  2. Nabídka „Adventního zastavení na Baldově“ o neděli radosti 17. 12. od 16:00 – např. jen táborák.
  3. Na první neděli adventní 3. 12. bude naplánována rekolekce, kterou povede P. Romuald Štěpán Rob. Pro postní rekolekci je možné zaslat návrhy rekolektantů.
  4. Zájem mládeže o sklep s kulečníkem – souhlas pana faráře; zapotřebí úklidu a instalace osvětlení.
  5. Nabídka služby akolyty třetí osobě. Kurs možná bude otevřen na jaře 2024.
  6. Kurs pro lektory v Domažlicích –  otevřený celému vikariátu s ustanovením lektorů – jaro 2024.
  7. Pastorace ministrantů (svátek 21. 11.) – u této příležitosti uspořádat setkání ministrantů/ ministrantek.
  8. 22. 11. setkání varhanic a varhaníků

Anna Císlerová přijala nabídku vést schólu – s ohledem na zkoušky vánočního příběhu – od ledna 2024. Přenosy nedělních bohoslužeb přes YouTube budou pokračovat, pouze bude zamezeno jejich ukládání. Příští setkání PRF se uskuteční ve čtvrtek 19. 11.

(jas)

 ***

Zápis ze setkání PRF Domažlice – 06.08.2023

Ve čtvrtek 8. června se na faře sešla pastorační rada farnosti (jmenovitě Petr Císler, Jana Dědinová, P. Miroslaw Gierga, Roman Holub, Eliška Chvojková, Jana Jankovcová, Petr Jankovec, Jan Skládal, Barbora Šmejkalová, Marek Vorlíček, omluven Mons. Emil Soukup a host Marie Petržíková), aby projednala následující body.

Zde krátké shrnutí:

Shora uvedení členové nejprve složili slib a přijali jmenovací dekrety (do 8.6.2027) z rukou P. Miroslawa, který sekretářem jmenoval Jana Skládala. Termín dalšího setkání byl určen na čtvrtek 21. září 2023 v 19:00, pokud si to dříve nevyžádá termín kanonické vizitace Otce biskupa Tomáše Holuba, který prozatím není upřesněn, ale měl by se uskutečnit na podzim. Tato návštěva se na rozdíl od každoroční vizitace generálním vikářem koná každých pět let a P. Miroslaw musí biskupovi předložit konkrétní program. Obvykle trvá dva dny – jeden den v terénu, např. návštěva pensionu pro důchodce, nebo nemocných, setkání se starosty dotčených obcí,  s PRF.  Zazněl návrh, aby se jednotlivá farní společenství (např. Večeřadlo, Modlitební společenství atd.) byla oslovena s dotazem, zda by se nechtěla s Otcem biskupem v daný termín a k tomu vymezený čas krátce sejít.

Coby další bod byl představen koncept výuky náboženství pro školní rok 2023/24: Eliška Chvojková 1. – 2. třída, P. Miroslaw Gierga 3. třída a 7. – 9. třída, Marie Kokaislová 4. – 6. třída. Výuka bude probíhat jak je zvykem vždy v pátek odpoledne. Proběhlo i zhodnocení končícího školního roku. Zaznělo, že pořad katechizace nevylučuje paralelní aktivity ve formě spolča – viz bod věnovaný pastoraci mládeže.

Poté se probíral bod věnovaný znovuobnovení schole, podobně jako funguje nyní v Milavčích, a aktivnímu zapojení dětí při liturgii nedělních mší sv. v 9:30. Pan farář se vyslovil v tom smyslu, že není zastáncem toho, aby děti četly texty, kterým nerozumí, ale navrhuje, aby si při náboženství připravovaly přímluvy. Uvítal by i pomoc ze strany rodičů.

Co se týká pastorace mládeže, P. Miroslaw oslovil P. Karla Adamce, který – byť k tomu není oficiálně jmenován –, je ochotný se od září této aktivitě věnovat. Loňské říjnové vikariátní setkání v Domažlicích se osvědčilo. Marie Petržíková by ráda pokračovala v organizaci víkendovek, promítání filmů apod. se zaměřením na děti 12+.

Farní rada se dále věnovala i náročnosti služby a s tím spojeným vysluhováním svátostí nejen v Domažlicích, ale i v pověřených farnostech (vč. Milaveč a Poběžovic). P. Miroslaw konstatoval, že stav zůstává tak, jak je daný a že pro něj i Mons. Soukupa jsou návštěvy pověřených farností osobním přínosem.

V neděli 25.6. budou dětem předávána vysvědčení a na faře se ukončení školního roku oslaví zmrzlinou. Přizvána bude i Jana Kopáčková, která během června osloví prostřednictvím FL všechny zájemce, kteří by případně měli zájem se podílet na Vánočním příběhu 2023. Členům PRF přišlo od Jindřicha Fencla pozvání i na Diecézní pouť do Teplé (9.9.) a informace o tom, že 21.10. se v Liticích uskuteční Diecézní setkání členů PRF, na které je zapotřebí nominovat i 2 zástupce od nás.

(jas)

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je farar. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.