Aktuálně

 Každý čtvrtek v době postní bude od 7.00 hod. sloužena v arciděkanském kostele ranní mše sv. S nabídkou účasti na této bohoslužbě se obracíme především na ty, kdo kvůli zaměstnání, škole nebo dalším povinnostem se nemohou zúčastnit mše od 8.00 hod.

Každý pátek od 16.30 hod. zveme do křížové chodby klášterního kostela na pobožnost křížové cesty. Křížová cesta zaměřená na děti a mládež proběhne v pátek 3.března a vikariátní pobožnost křížové cesty se bude konat v sobotu 1. dubna od 14.00 hod. na Tanaberku.

V kostele najdete k vyzvednutí kasičky pro postní almužnu. Do těchto kasiček se mohou ukládat peněžní dary, které vzniknou v důsledku dobrovolného půstu nebo zřeknutí se pro dobu postní jiných příjemnosti. Biskup Tomáš si přeje, aby jejich výtěžek byl použit na podporu charitativních činností, pro které se jednotlivé farnosti rozhodnou.

Další informace:

 Příprava na přijetí svátosti manželství, pro páry plánující uzavřít církevní sňatek v roce 2023 se bude konat 5.3,12.3 a 19.3. od 15.00 hod, na domažlické faře.

V letošním roce na den 19. března připadá 4. neděle postní – neděle radosti, s růžovou liturgickou barvou. Z tohoto důvodu (neděle doby postní mají vždy přednost v liturgickém kalendáři) slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie je přenesená na pondělí 20. března. Mše sv. se budou konat od 8.00 a od 17.15 hod.

Během pandemie a s ní spojeného omezení možnosti pravidelných setkání a omezení počtu účastníků bohoslužeb, vypršelo funkční období Pastorační rady domažlické farnosti. Na svém posledním setkání tzv. farní rada se shodla na vyhlášení voleb do nové rady. V příštím čísle Farních listů připomeneme pravidla voleb, základní charakteristiku Pastorační rady a bude ohlášen termín voleb. Všem dosavadním členům Pastorační rady farnosti děkujeme za jejich službu.

V neděli 26.2. ve 12.00 hod. na webových stránkách plzeňské diecéze bude spolu s pastýřským listem biskupa Tomáše Holuba zveřejněná diecézní směrnice „Proces rozlišování možnosti přijímání svátostí manžely žijícími v neregulérním svazku za doprovázení diecézního biskupa a misionářů milosrdenství“.

Zde pak bude tato směrnice spolu s dalšími texty a informacemi trvale a veřejně přístupná na adrese: www.bip.cz/milosrdenstviprorozvedene.

Veřejná sbírka na opravu interiéru arciděkanského kostela

V roce 2022 pokračuje oprava interiéru kostela Narození Panny Marie. Po zrestaurování všech fresek v arciděkanském kostele, výměně elektroinstalace a osvětlení, a také po zavedení topení do lavic v hlavní lodi kostela, bude následovat poslední etapa oprav. Práce budou rozděleny do tří skupin: restaurátorské, malířské a zednické a podle toho bude zvolen dodavatel. Je nutné povést opravu omítek a začistění rýh po elektroinstalaci, výmalbu kostela do výše 7 metrů čili do říms, kde se nachází osvětlení a restaurování a zlacení říms a dalších drobných prvků.

Veškeré náklady spojené s opravou kostela hradí farnost z vlastních zdrojů (sbírky, nájmy a dary), příspěvků města Domažlice a dotace Ministerstva kultury ČR.

Pro získání dalších zdrojů byla zřízena veřejná sbírka pro podporu opravy interiéru kostela Narození Panny Marie v Domažlicích. Tato sbírka probíhá od 1.8.2022 prostřednictvím Nadačního fondu Dominanty (www.nfdominanty.cz). Zřizovatelem tohoto fondu je Biskupství plzeňské (předsedou je biskup Tomáš Holub) a jeho cílem je „obnova a ochrana movitých a nemovitých církevních kulturních památek v plzeňské diecézi. Hlavní činností je záchrana dobrého stavu objektů, zahrnující veškeré aspekty rekonstrukce a restaurování, vybavení, péče o zachování dobrého stavu objektů. Investice do údržby a oprav objektů, pokrytí náklad ů na konzervace apod.“

Nadační fond Dominanty garantuje, že sbírka probíhá v souladu s platným zákonem o veřejných sbírkách. (Farnosti totiž mohou pořádat pouze sbírky, které se konají uvnitř kostela. Další aktivity v tomto směru si vyžadují splnění podmínek veřejné sbírky). Veřejnou sbírkou je mj. získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, v našem případě mimo kostel a jeho nejbližší okolí anebo prostřednictvím veřejné výzvy o přispívání na bankovní účet.

Aktuálně Dominanty realizují 5 projektů, mezi ně patří i oprava domažlického arciděkanského kostela. (www.nfdominanty.cz/aktualni-projekty)

Jak bude sbírka probíhat? Farnost získává možnost zveřejnit účel sbírky a číslo bankovního účtu, na který lze ukládat finanční příspěvky. Majitelem účtu je nadační font, který sbírku organizuje. Pro identifikaci daru slouží variabilní symbol – pro náš projekt: 010177.

Každý, kdo chce přispět do sbírky na opravu interiéru domažlického arciděkanského kostela, může to učinit platbou na účet

212356826/0300 s uvedením var.symb. 010177

Na základě rozhodnutí správní rady fondu bude farnosti zasláno 99 % z celkové částky vybraných peněz, 1 % z celkové částky vybraných peněz zůstane fondu na pokrytí režijních nákladů (pořízení pokladniček, náklady na vedení účetnictví nadačního fondu atd.). Povinností farnosti bude doložení dokladů, že vybrané peníze byly použity na účel veřejné sbírky.

Děkujeme Vám za finanční podporu projektu.

Zasílaní Farních listů mailem

Milí příznivci Farních listů. Z důvodu poškození systémového disku v mém počítači, přišel jsem o Vaše kontakty. Kdo z Vás bude chtít i nadále odebírat FL v elektronické podobě, zašlete svoji mailovou adresu na farni.listy@seznam.cz Děkuji

Vážení návštěvníci, po rozkliknutí odkazu „Mše sv. a setkání“ v horní liště těchto stránek uvidíte informace o aktuálních bohoslužbách a akcích pořádaných Římskokatolickou farností Domažlice.