Aktuálně

Ve středu 31.5. po ranní mši sv. proběhne úklid arciděkanského kostela. Všem, kteří se do tohoto úklidu zapojí, už předem děkujeme.

Také ve středu 31. května proběhne v Plzni Den Plzeňské Madony a při této příležitosti proběhne bohoslužba slova v katedrále sv. Bartoloměje k příležitosti 30. výročí založení plzeňské diecéze. Začátek je v 18 hodin.

V pátek 2. června se koná letošní Noc kostelů. Program najdete na www.nockostelu.cz

Na několik slavností zveme v sobotu 3. června:

Od 13.00 hod. bude sloužena mše sv. ve Stráži, kde oslaví 100. výročí od svého založení Sbor dobrovolných hasičů.

Od 14.00 hod. začíná slavnou mší svatou pouť na Baldově. Po mši posezení – občerstvení zajištěno.

Také od 14.00 hod. začínají oslavy 775 let Šitboře. Během slavnosti budou mj. požehnány nové hodiny na věži kostela a Janova vyhlídka. Po slavnostním programu vystoupí od 16 hodin Benga Band. Podle pořadatelů, jimiž jsou Spolek Mikuláš a Městské kulturní a informační středisko Poběžovice, je občerstvení zajištěno a vstup volný.

V neděli 4. června zveme na pouť do Chrastavic. Mše sv. v kapli Nejsvětější Trojice bude sloužena od 11.00 hod.

Na čtvrtek 8. června zveme od 19.00 hod. na zasedání Pastorační rady farnosti. Během tohoto setkání chceme se věnovat plánovaní pastoračních aktivit v období od září do prosince, a dalších akcí s časovým přesahem až do konce školního roku. Prosíme o zasílání podnětů na adresu gierga@bip.cz.

V pátek 9. června zvu Vás všechny, čtenáři, farníci a přátele do arciděkanského kostela na mši sv. od 17.15 hod., při které chci poděkovat Bohu za dar života a kněžského povolání a oslavit 55. narozeniny a 30. výročí kněžského svěcení. Po mši sv. bude následovat setkání na faře a farním dvoře, kde se bude mj. tradičně opékat prase. Protože tato slavnost připadá na pátek, budu moci udělit dispenz od půstu (tj. od povinnosti zdrželivosti od požívání masa). Zajistíme nápoje. Budu moc vděčný za jiné dary stolu, které přinesete.

Na neděli 11. června připadá Slavnost Těla a Krev Páně s tradičním průvodem Božího Těla k oltářům na náměstí a v klášterním kostele. Průvod se koná po mši sv. od 8.00 hod. Nebude sloužena mše sv. od 9.30 hod. Do průvodu zveme děti, které cestou trousí květy a vybízíme k účasti v chodských krojích. Prosíme o službu při nesení nebes.

V sobotu 17. června proběhne na hřišti ZŠ Komenského 17 další ročník fotbalového turnaje Biskup Cup. Přijďte podpořit fotbalisty a pořadatele.

Z důvodu opakovaného poškozovaní svícnu pod křížem u hlavního vchodu do kostela a záměrnému znečišťování prostoru, rozhodli jsme o časovém odstranění tohoto svícnu a obracíme se s prosbou na návštěvníky kostela, aby věnovali pozornost a případně reagovali na případy nevhodného chování v kostele. Prosíme o pochopení.

V kostele (u stolu s obětními dary) se trvalé nachází pokladnička na příspěvky pro květinovou výzdobu kostela. Děkujeme za poskytované dary.

Veřejná sbírka na opravu interiéru arciděkanského kostela

V roce 2022 pokračuje oprava interiéru kostela Narození Panny Marie. Po zrestaurování všech fresek v arciděkanském kostele, výměně elektroinstalace a osvětlení, a také po zavedení topení do lavic v hlavní lodi kostela, bude následovat poslední etapa oprav. Práce budou rozděleny do tří skupin: restaurátorské, malířské a zednické a podle toho bude zvolen dodavatel. Je nutné povést opravu omítek a začistění rýh po elektroinstalaci, výmalbu kostela do výše 7 metrů čili do říms, kde se nachází osvětlení a restaurování a zlacení říms a dalších drobných prvků.

Veškeré náklady spojené s opravou kostela hradí farnost z vlastních zdrojů (sbírky, nájmy a dary), příspěvků města Domažlice a dotace Ministerstva kultury ČR.

Pro získání dalších zdrojů byla zřízena veřejná sbírka pro podporu opravy interiéru kostela Narození Panny Marie v Domažlicích. Tato sbírka probíhá od 1.8.2022 prostřednictvím Nadačního fondu Dominanty (www.nfdominanty.cz). Zřizovatelem tohoto fondu je Biskupství plzeňské (předsedou je biskup Tomáš Holub) a jeho cílem je „obnova a ochrana movitých a nemovitých církevních kulturních památek v plzeňské diecézi. Hlavní činností je záchrana dobrého stavu objektů, zahrnující veškeré aspekty rekonstrukce a restaurování, vybavení, péče o zachování dobrého stavu objektů. Investice do údržby a oprav objektů, pokrytí náklad ů na konzervace apod.“

Nadační fond Dominanty garantuje, že sbírka probíhá v souladu s platným zákonem o veřejných sbírkách. (Farnosti totiž mohou pořádat pouze sbírky, které se konají uvnitř kostela. Další aktivity v tomto směru si vyžadují splnění podmínek veřejné sbírky). Veřejnou sbírkou je mj. získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, v našem případě mimo kostel a jeho nejbližší okolí anebo prostřednictvím veřejné výzvy o přispívání na bankovní účet.

Aktuálně Dominanty realizují 5 projektů, mezi ně patří i oprava domažlického arciděkanského kostela. (www.nfdominanty.cz/aktualni-projekty)

Jak bude sbírka probíhat? Farnost získává možnost zveřejnit účel sbírky a číslo bankovního účtu, na který lze ukládat finanční příspěvky. Majitelem účtu je nadační font, který sbírku organizuje. Pro identifikaci daru slouží variabilní symbol – pro náš projekt: 010177.

Každý, kdo chce přispět do sbírky na opravu interiéru domažlického arciděkanského kostela, může to učinit platbou na účet

212356826/0300 s uvedením var.symb. 010177

Na základě rozhodnutí správní rady fondu bude farnosti zasláno 99 % z celkové částky vybraných peněz, 1 % z celkové částky vybraných peněz zůstane fondu na pokrytí režijních nákladů (pořízení pokladniček, náklady na vedení účetnictví nadačního fondu atd.). Povinností farnosti bude doložení dokladů, že vybrané peníze byly použity na účel veřejné sbírky.

Děkujeme Vám za finanční podporu projektu.

Zasílaní Farních listů mailem

Milí příznivci Farních listů. Z důvodu poškození systémového disku v mém počítači, přišel jsem o Vaše kontakty. Kdo z Vás bude chtít i nadále odebírat FL v elektronické podobě, zašlete svoji mailovou adresu na farni.listy@seznam.cz Děkuji

Vážení návštěvníci, po rozkliknutí odkazu „Mše sv. a setkání“ v horní liště těchto stránek uvidíte informace o aktuálních bohoslužbách a akcích pořádaných Římskokatolickou farností Domažlice.