* Po dobu stavu nouze se v našich kostelích nekonají žádné veřejné bohoslužby. Na faře jsme zřídili kapli, kde se každý den setkáme při modlitbě breviáře a mši sv. Mše sv. sloužíme na dříve přijaté úmysly. Pokud budete mít zájem o sloužení mše sv. v této mimořádné době, kontaktujte nás.

* Zatím nejspolehlivější cestou komunikace jsou elektronické media. Sledujte naše webové stránky a profil farnosti na FB. Některé zprávy posíláme mailem. Využíváme přitom seznam odběratelů Farních listů. Pokud se chcete přidat mezi odběratele mailu, napište nám na: farni.listy@seznam.cz

* Zveme ke společnému rozjímání křížové cesty. Texty k rozjímání píše Msgre Emil  Soukup a doprovází je obrazy křížové cesty Jana Mathausera. Rozjímání posíláme každý den odpoledne mailem a najdete je i na profilu FB.

* Otec biskup nás vyzývá k akci Zvony pro ochranu a naději. Podstatou této iniciativy je každý den ve stejnou dobu nechat 10 minut zvonit zvony na kostele a zároveň se v tu dobu v kostele bude farář modlit za celou farnost a města či obce na území farnosti. Modlit se za všechny obyvatele, za nemocné, za lékaře, za vysvobození ze strachu, za pokoj a bezpečí… Ve stejnou chvíli jsou k této modlitbě pozváni všichni věřící. V Domažlicích tato modlitba (a zvonění) proběhne v 10.00 hod.

* Budete-li něco potřebovat nebo chcete se s námi o něco rozdělit, volejte nám nebo nám napište: P. Miroslaw Gierga (608 524 136; gierga@bip.cz), Msgre Emil Soukup (602 487 857; soukup@bip.cz) a P. Petr Konopík (723 901 006; Konopik@bip.cz)

Slovo biskupa Tomáše všem věřícím plzeňské diecéze v mimořádné situaci nouzového stavu.

Milé sestry a milí bratři,

v návaznosti na vládní vyhlášení nouzového stavu v souvislosti se šířením koronaviru a také na prohlášení českých a moravských biskupů ze dne 12. 3. 2020 bych rád upřesnil některé praktické kroky pro naši plzeňskou diecézi.

Po dobu nouzového stavu jsou zrušeny všechny veřejné bohoslužby a další duchovní akce na území naší diecéze.

Pro všechny věřící uděluji dispens od účasti na bohoslužbách po celou dobu nouzového stavu.

Bohoslužby je možné sledovat přes sdělovací prostředky (rozhlas, televize, internetové vysílání).

Kněží budou sloužit mše svaté bez účasti lidu.

Podle možností jednotlivých farností ať je v určitou dobu otevřen kostel pro osobní modlitbu, zvláště v neděli. Prosím o ochotnou spolupráci laiků na zabezpečení kostela.

Udílení svátostí, zvláště svátosti smíření a přijímání eucharistie, ať je nabídnuto jednotlivě a po domluvě. Do této služby ať se zapojí akolyté i mimořádní služebníci pro přinášení eucharistie.

Pro malé skupinky věřících je možné sloužit mši svatou v kostele, na faře či v rodině, ale vždy po domluvě a neveřejně.

Výjimkou jsou pohřební obřady, kde je dovolený veřejný obřad za účasti více než 30 osob.

Informace k prožívání Svatého týdne, který také časové spadá do těchto opatření, vám sdělím později.

Znovu chci zopakovat, že slova našeho Pána Ježíše Krista „Nebojte se, já jsem přemohl svět“ jsou právě v těchto dnech velmi aktuální. Buďme lidmi naděje, která nebude jen nadějí naší, ale bude pomocí i pro druhé.

Prosme Matku Boží, aby jako Uzdravení nemocných a Pomocnice křesťanů stála při nás v těchto chvílích, a modleme se za sebe navzájem.

Využijme tuto mimořádnou situaci pro podporu a oživení domácí církve. Scházejme se k rodinnému slavení neděle, společně se modleme a společně naslouchejme Božímu slovu. Vytvořme malé modlitební společenství pro vzájemnou podporu ve víře a naději.

Sestry a bratři, modlím se za Vás a žehnám Vám!

biskup Tomáš

Přímé přenosy bohoslužeb od 16. do 22. března 2020

Televize Noe

pondělí 16. 3., 7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12.00: mše svatá z kaple Telepace

úterý 17. 3., 12.00: mše svatá z kaple Telepace

středa 18. 3., 7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12.00: mše svatá z kaple Telepace

čtvrtek 19. 3., 12.00: mše svatá z kaple Telepace

pátek 20. 3., 7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12.00: mše svatá z kaple Telepace

sobota 21. 3., 18.00: mše svatá z kaple Telepace s texty nedělní liturgie

neděle 22. 3., 10.30: mše svatá z kaple Telepace

Radio Proglas

pondělí 16. 3., 18.00: mše svatá

úterý 17. 3., 18.00: mše svatá

středa 18. 3., 18.00: mše svatá

čtvrtek 19. 3., 18.00: mše svatá

pátek 20. 3., 18.00: mše svatá

sobota 21. 3., 18.00: mše svatá

neděle 22. 3., 9.00: mše svatá
19.30: mše svatá

Vážení návštěvníci, po rozkliknutí odkazu „Mše sv. a setkání“ v horní liště těchto stránek uvidíte informace o aktuálních bohoslužbách a akcích pořádaných Římskokatolickou farností Domažlice.

Výuka náboženství 2019/20

Od 18. září začíná v Domažlicích pravidelné vyučování náboženství.

Výuka probíhá na faře (nám. Míru 136):
1. – 2. třída: středa od 13.00 hod.
3. třída: středa od 13.00 hod.

Žáci  4.-6. třídy základní školy a starší mládež se budou setkávat v pátek odpoledne – podle časových možnosti žáků

Hodiny pátečních setkání budou přizpůsobena časovým možnostem žáků.

prihlaska nabozenstvi 19_20