Aktuality

* Během celé postní doby budou ranní mše sv. v každý čtvrtek slouženy od 7.00 hod. Dřívější hodina slavení eucharistie dává příležitost k účasti, alespoň některým věřícím, před nastoupením do zaměstnání nebo školy.
Doporučujeme v této době využit příležitosti k osobní modlitbě před Nejsvětější svátostí. Tichá, půlhodinová, adorace se koná každou sobotu od 18.00 do 18.30 hod. v klášterním kostele.

* Postní almužna. Také během letošní postní doby máme příležitost rozdělit se s potřebnými. K tomu nám mohou pomoci papírové kasičky připravené Charitou ČR. Do těchto kasiček, které si lze vyzvednout v kostele, můžeme po celý půst ukládat peníze, které ušetříme tím, že si odepřeme něco příjemného, co nás obvykle těší. Přáním otce biskupa Tomáše je, aby takto shromážděné prostředky zůstaly ve farnosti a sloužily zdejším potřebným nebo byly využité pro nějaký místní charitní projekt. O využití peněz z postní almužny rozhodné po Velikonocích Pastorační rada farnosti. Všechny farníky prosíme o návrhy, komu bychom mohli tyto prostředky věnovat.

* Pobožnosti křížové cesty se budou konat po celou dobu postní každý pátek od 16.30 hod. Za týden, v pátek 22. března zveme do arciděkanského kostela, kde rozjímání Umučení Páně budou doprovázet obrazy Jana Mathausera.

* V sobotu 23. března se adorace Nejsvětější svátosti bude konat mimořádně přede mší sv., už od 16.30 hod. Po večerní bohoslužbě – od 18.00 hod. zveme do farního sálu na přednášku věnovanou hudbě J. S. Bacha (podrobnosti níže).

* V Na třetí neděli postní, 24. března při mši sv. od 9.30 hod., se bude konat liturgický obřad přijetí do katechumenátu. Udělování svátosti křtu dospělým katechumenům letos proběhne mimořádně až v pátek 21. června a bude spojeno s udělováním svátosti biřmování mladým farníkům. Svátosti bude udělovat plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub.

Pozvání pro může
Společně přečíst kousek Písma svatého, chvíli nad ním přemýšlet, zkusit se pomodlit a na závěr něco praktického udělat (sestavení nového pingpongového stolu) – to vše bylo náplní setkání mužů na faře v pátek 8. března 2019. Pro některé zažitá zkušenost, pro jiného něco ne tak obvyklého. Shodli jsme se, že v podobných setkáních budeme pokračovat jednou za 14 dní vždy v pátek od 18.15 hod. Příští setkání je 22. března a další opět za 14 dní 5.dubna 2019. Setkání je zhruba na hodinu až hodinu a půl.

Teologické znaky Bachovy hudby
Jako křesťané jsme povoláni, abychom svým životem v celé jeho šíři a bohatosti oslavovali Boha. Protože umění je nedílnou součástí lidského života a také jedním z darů Ducha Svatého, nalézáme v dějinách umění, tedy i v dějinách hudby, nespočet vyjádření živé křesťanské víry a také nám poslech nebo provozování hudby může pomáhat v duchovním životě – i v tónech lidské hudby můžeme zaslechnout Boží hlas. Asi málokde v dějinách najdeme tak silnou provázanost křesťanské teologie a hudebního umění jako u velikána barokní doby Johanna Sebastiana Bacha. Chcete-li se nejen dozvědět více o Bachově životě, víře a bohaté teologické symbolice jeho díla, ale také se zaposlouchat do živých hudebních ukázek jeho klavírní hudby a třeba též uprostřed postní doby načerpat inspiraci k vlastnímu poslechu hudby, která nás může přivádět blíže k Bohu, přijměte pozvání v sobotu 23.3. od 18 hod. do farního sálu na přednášku nazvanou Teologické znaky Bachovy hudby. Přednášející, Mgr. Jana Jarolímová je profesionální klavíristkou a zároveň studentkou doktorského programu Filosofie na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a tématem její disertační práce je právě teologický rozměr Bachovy hudby.

Příprava na svátost manželství. Během postní doby se bude konat v naší farnosti příprava na svátost manželství pro všechny páry, které plánují uzavřít církevní sňatek v roce 2019.
První setkání se uskuteční v neděli 10.března od 14.00 hod. na faře.
Kdo může uzavřít církevní sňatek?
Nejdůležitější podmínkou je, aby alespoň jeden ze snoubenců byl platně pokřtěným katolíkem. Jestliže je jeden ze snoubenců pokřtěný mimo katolickou církev, nebo není pokřtěný vůbec, bude potřeba zažádat na biskupství o tzv. dispens, tj. o dovolení uzavřít manželství s nekatolíkem.
Oba musí být svobodní. Církevní sňatek může uzavřít podruhé pouze vdovec nebo vdova. Výjimku tvoří ti, jejichž manželství bylo podle církevního práva neplatné. Za neplatné se považuje např. manželství, které katolík uzavírá pouze civilní formou, bez ohledu na to, jestli toto manželství uzavřel s katolickým nebo nekatolickým partnerem – partnerkou. Naopak, za platné se považuje civilní manželství uzavřené mezi nepokřtěnými.
Dalším předpokladem je osobní víra pokřtěného a rozhodnutí obou snoubenců uzavřít nerozlučný sňatek a zároveň ochota přijmout a vychovávat děti, včetně výchovy ve víře.